สกศ.ประชุม “สมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 1 ภาคใต้

สกศ.ประชุม “สมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 1 ภาคใต้

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค” (Regional Education Assembly) ครั้งที่ 1 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ โรงแรมแก้วสมัย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นายสุรศักดิ์ มุกประดับ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา ภาคีเครือข่ายเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ และผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยกล่าวว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นเวทีของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน อีกทั้งจะได้นำนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาระดับภูมิภาคของภาคใต้ ซึ่งจะเป็นฉันทมติร่วมกันให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้เชิงพื้นที่ให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ด้านนายสุเทพ กล่าวว่า สกศ. โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มี นายสุรศักดิ์ มุกประดับ เป็นประธาน ลงพื้นที่จัดประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค” โดยครั้งนี้ได้จัดเป็นแรก ในภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือขายด้านการศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสมัชชาการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดไว้ว่าต้องให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน แต่ละบริบทของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

สกศ.ประชุม “สมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 1 ภาคใต้

“ดังนั้น การจัดทำแผนการศึกษาจึงจะต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งคนในพื้นที่สามารถบอกถึงบริบทของจังหวัดตัวเองได้ดีที่สุด ว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างไร เช่น การพัฒนาการศึกษาเพื่อการแข่งขัน เพื่อความมั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น การสะท้อนข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ สกศ. จะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการศึกษา และการจัดทำแผนการศึกษาในอนาคตต่อไป” นายสุเทพ กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ภาคใต้ถือว่ามีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่มีจุดเด่น ถ้ากำหนดให้ชัดเจนว่าบริบทพื้นที่ภาคใต้มีจุดเด่นอะไร สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้โดดเด่นได้อย่างไร เมื่อธุรกิจมีความโดดเด่นก็จะส่งผลให้คนในพื้นที่สามารถมองเห็นทิศทางในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้น

และนอกจากนี้ ประเทศไทยควรมีการศึกษาต้นแบบตัวอย่างของประเทศ หรือภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศเกาหลี มีความโดดเด่นในธุรกิจซีรีส์ และนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อนำมากำหนดทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ letteringbyleslie.com

แทงบอล

Releated