พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

“ประยุทธ์” รำลึกความหลัง 7 ปีที่ต้องเข้ามา เพราะคนไม่มีความสุข

เวลา 09.00 น.ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวบนเวทีว่า “ผมย้อนคิดเสมอ ถึงวันที่ผมตัดสินใจเข้ามาบริหารประเทศเมื่อ 7 ปีก่อน วันนั้นประเทศไทยมีการแบ่งขั้ว สลับกันต่อต้านซึ่งกันและกัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานับ 10 ปี เป็นเหตุให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้ คนไทยไม่มีความสุข และประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย ซึ่งในวันนี้ พวกเราหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้ว และเมื่อผมได้ตัดสินใจไปแล้ว ผมก็ได้เดินหน้าทำให้ดีที่สุด การมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าใจดีว่า ต้องแลกกับการถูกกล่าวหาว่าประเทศเราไม่เป็นประชาธิปไตย”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงการเป็นรัฐบาล คสช. ได้พยายามพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าทุกคนสามารถมีเสรีภาพทางความคิดภายใต้กรอบกฎหมายที่ผ่อนปรน รัฐบาลใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้น ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบต่าง ๆ ยังคงเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระ ยืนยันการเข้ามาเป็นรัฐบาล คสช. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศ บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้ นานาชาติเกิดความเชื่อมั่น

การประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

โดยรัฐบาลได้บริหารประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างชาติให้เป็นบ้านที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เป็นไปตามแผน “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2580 ที่เป็นแผนภาพรวมใหญ่ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเดินไปสู่เป้าหมายที่ตรงกัน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแผนระยะสั้น และระยะปานกลาง ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดการขับเคลื่อนประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความสุขกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยโดยเร็ว สิ่งที่รัฐบาลสามารถให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ คือ “ประเทศไทยในวันนี้ ยังมีเสถียรภาพทางการเงินและการคลังที่ดี” พร้อมรับมือกับวิกฤติที่ยืดเยื้อได้ มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และมีอุตสาหกรรมสำหรับรองรับ คนรุ่นใหม่ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อกับประเทศในอาเซียนทุกด้าน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหา ตั้งใจทำงาน เพื่อให้ประชาชน อยู่รอด ปลอดภัย พอเพียง ยั่งยืน ขอเพียงให้อดทน ร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่ออนาคตของประเทศไทยและลูกหลานของเรานายกฯ ให้ความมั่นใจประชาชนยืนยัน “ประเทศไทยในวันนี้ ยังมีเสถียรภาพทางการเงินและการคลังที่ดี” พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่ออนาคตของประเทศไทยและลูกหลานทุกคน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ letteringbyleslie.com

UFA Slot

Releated