ufabet

ธุรกิจค้าปลีกก่อสร้าง ทำอย่างไรใหม่ทันต่อยุคสมัย

ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีศักยภาพในการเติบโตสูงตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์

มีการขยายตัวทั่วประเทศโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่  การแข่งขันในตลาดทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น  ตามการรุกตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มาในลักษณะของรูปแบบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร 

ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายผู้ประกอบการร้านค้าแบบดั้งเดิมในพื้นที่ที่มีการเข้ามาแข่งขันจากธุรกิจรายใหญ่  จึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ยังสามารถรักษาฐานตลาดไว้ให้ได้  ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรูปแบบดั้งเดิม  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจครอบครัว  โดยเน้นขายวัสดุก่อสร้างเฉพาะเพียงไม่กี่ชนิด 

ค่อนข้างจะเสียเปรียบ  โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนสินค้าที่อาจจะสูงกว่า  ความหลากหลายของสินค้าที่มีค่อนข้างจํากัด เนื่องจากถูกกําหนดโดยพื้นที่ของร้านค้า  ทําให้ผู้ประกอบการร้านค้าแบบดั้งเดิมบางรายได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าของตนมาเป็นร้านค้าในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อที่จะแข่งขันปรับระบบบริหารจัดการ  เช่น  การจัดแสดงสินค้าหน้าร้านให้ดูสวยงาม  การจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกหยิบสินค้า  เน้นอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปที่ราคาไม่แพงนักให้ลูกค้าหาซื้อได้  สะดวกจากร้านค้าใกล้บ้าน และที่สําคัญต้องหาระบบโปรแกรมมาบริหารงานร้านขายวัสดุก่อสร้าง  ให้ทันสมัยให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

โปรแกรมบริหารงานร้านขายวัสดุก่อสร้าง (Business Plus ERP สําหรับ ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง) จะเข้ามาช่วยท่านเจ้าของธุรกิจ ให้สามารถบริหารจัดการที่การวิเคราะห์เจาะลึกทั้งในด้านขายสินค้า  ซื้อสินค้า  คลังสินค้า  การเงิน  และระบบบริหารงานบัญชี  โดยสามารถควบคุมระบบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสินค้าคงเหลือที่สามารถบริหารจัดการในเรื่องของประเภท  หมวด ยี่ห้อ  รุ่น  ขนาด  ของสินค้า 

ufabet

การขายสินค้าที่มีหลากหลายรูปแบบ และสิ่งสําคัญที่จะทําให้เจ้าของกิจการมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างง่ายๆ 

คือ การลดปริมาณสินค้าคงคลัง  โดยการวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยวิธีการสั่งซื้อประหยัดสุด EOQ (Economy Order Quantity) จัดลําดับความสําคัญของสินค้าด้วยวิธี  ABC Classification System พัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นระบบและประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและไม่พลาดโอกาสขาย  ทางร้านมีสินค้าที่จะเติมเต็มให้ครบตามที่ลูกค้าต้องการ และสินค้าคงคลังที่มีไม่มากเกินไป  จนถึงการบริหารด้านการเงินที่สามารถควบคุมหนี้ด้านรับได้อย่างดี ควบคุมวงเงินของผู้รับเหมา  อย่างมีประสิทธิภาพ  ป้องกันหนี้สูญ และการบริหารจัดการด้านบัญชีที่เป็นแบบง่าย ไม่ซับซ้อนถูกต้องตามหลักสรรพากร

ทั้งนี้ ระบบโปรแกรมบริหารงาน ร้านขายวัสดุก่อสร้าง (Business Plus ERP สําหรับธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง) ยังจะมีโปรแกรมเสริมมากมายที่ผู้ใช้สามารถนํามาเป็นเครื่องมือควบคู่กับระบบหลักให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เช่น เช็คราคา ตรวจนับสต๊อกบนอุปกรณ์ PDA แบบ Android และเครื่องมือช่วยฝ่ายขายนําเสนอสินค้าที่หน้าร้านแทนการยกของจากคลังนําเสนอ  โดยการใช้มือถือแสดงภาพสินค้าให้ลูกค้าพิจารณาก่อน  ลดการใช้เวลาขายลูกค้าต่อรายลงได้  และเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้น

เจ้าของธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานร้านขาย วัสดุก่อสร้าง (Business Plus ERP สําหรับธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่เข้าช่วยทําให้กิจการมีระบบบริหารงานที่แข็งแกร่ง  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  ช่วยลดค่าใช้จ่าย  เพิ่มรายได้  สามารถที่จะนําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจขยายกิจการได้อย่างมั่นใจ  สามารถแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้อย่างดี


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ letteringbyleslie.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated